Origins ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติจ่ายปันผล 0.21 บาทต่อหุ้น วันที่ 4 พ.ค.2559

Origins ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติจ่ายปันผล 0.21 บาทต่อหุ้น วันที่ 4 พ.ค.2559

คุณลักษณะน้อย พึ่งรัศมี (กลาง) ประธานกรรมการ ร่วมด้วยคุณพีระพงศ์ จรูญเอก (กลางซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ,คุณสหัส ตรีทิพยบุตร ประธานกรรมการตรวจสอบ ,พล.อ.อ.บุรีรัตน์  รัตนวานิช กรรมการตรวจสอบ และคุณอารดา จรูญเอก  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ พร้อมคณะกรรมการบริษัท บริษัทออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลประกอบการปี 2558 เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.21 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) วันที่ 10 มี.ค.2559 ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผลวันที่ 11 มี.ค.2559 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พ.ค.2559

ORI-ประชุมผู้ถือหุ้น2

ถ้าเห็นว่าไอเดียของเรามีประโยชน์ และเป็นที่ถูกใจชาวอยู่สบาย ช่วย กด LIKE ด้านล่าง สำหรับให้กำลังใจทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณครับ
...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ALL COMMENT (0)