LPN ร่วมรณรงค์การบริจาคโลหิต ช่วงเทศกาลสงกรานต์

LPN บริจาคเลือด 2562

ความสุขของ “การบริจาคโลหิต”

 

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) หรือแบรนด์ที่รู้จักกันดีอย่าง “ลุมพินี” มีแนวคิด “ชุมชนน่าอยู่”เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแบบนอกกระบวนการ (CESR Out Process) ด้วยการรณรงค์การบริจาคโลหิต โดยการดำเนินงานจัดหาและเพิ่มปริมาณโลหิตสำรองให้เพียงพอต่อการรักษาพยาบาล

จากการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับศูนย์บริการโลหิตฯ ตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปี 2561 มีปริมาณโลหิตที่ได้รับรวมทั้งสิ้น 41,835 ยูนิต (1 ยูนิตสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยอย่างน้อย 3 ชีวิต) คิดเป็น 14,642,250 cc เท่ากับช่วยชีวิตคนได้ 125,505  คน ซึ่งในปี 2562 นี้ บริษัทได้ตั้งเป้าให้ได้ปริมาณโลหิตเพิ่มขึ้นอีก 1.3 ล้าน cc โดยรณรงค์ให้ทั้งพนักงาน ผู้พักอาศัยในคอนโดลุมพินี และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตที่คอนโดลุมพินี เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ควบคู่กับการให้ความรู้เรื่องการเตรียมตัวก่อนและหลังบริจาคโลหิต เพื่อให้ผู้บริจาคสามารถบริจาคโลหิตได้อย่างต่อเนื่อง

LPN บริจาคเลือด 2562

รวมถึงยังได้สนับสนุนการจัดสร้างรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ขนาด 8 เตียงพร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในกิจการรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ของศูนย์บริการโลหิตฯ และยังร่วมทดลองเปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตช่วงเวลากลางคืนในโครงการ “LUMPINI Blood Drive Night Shift” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริจาคที่ไม่สะดวกช่วงเวลากลางวันสามารถบริจาคช่วงเวลาเย็นได้ และเป็นการเพิ่มปริมาณโลหิตสำรองอีกด้วย ขณะเดียวกันได้สนับสนุนการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมหลักของศูนย์บริการโลหิตฯ ด้วยการเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันบริจาคโลหิตในช่วงเทศกาลที่มีความต้องการใช้โลหิตเป็นจำนวนมากมาอย่างต่อเนื่องทุกปีใน 2 โครงการหลัก คือ โครงการ “แล้งนี้ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการให้โลหิต” และ “วันผู้บริจาคโลหิตโลก”

LPN บริจาคเลือด 2562

ใน เดือนเมษายน นี้จะเป็นเดือนที่ขาดแคลนเลือดมากที่สุดเพราะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นสูงสุด เราทุกคนสามารถร่วมกันสร้างความสุขจากการเป็น “ผู้ให้” ด้วยการชวนกันมาบริจาคโลหิต เพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับอีกหลายชีวิต ในวันที่ 9 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ห้องสัมนา ชั้น 11 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ALL COMMENT (0)

RELATED ARTICLE