พฤกษา ปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศน์ตามศาสตร์พระราชา

· ~ 1 min read

พฤกษา นำทีมโดย นางสาวอังคณา ลิขิตจรรยากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดองค์กร และทีมจิตอาสาพนักงานพฤกษา ร่วมกันปลูกป่าชายเลน ในโครงการ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” เพื่อสร้างระบบนิเวศน์กลับคืนสู่ธรรมชาติ  ส่งเสริมให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตลอดจนสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยโครงการดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ พฤกษา ต้องการปลูกจิตสำนึกให้พนักงาน ใส่ใจ มีส่วนร่วม และตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของ พฤกษา ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม

พฤกษา - (ภาพที่ 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ALL COMMENT (0)
back to top